شیوه ارائه خدمت


ما این خدمات را از پنج طریق گوناگون به شما ارائه خواهیم داد.

  • مشاوره به تیم اجرای تحول سازمانی و پرورش مدیران فعلی و آینده از طریق کوچینگ با استفاده از لگو و بازی های نمایشی
  • راه اندازی آزمایشگاه ایده پردازی و ایده آفرینی "باز" متشکل از کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و سایر ذینفعان
  • برگزاری انواع کارگاه های یادگیری تجربی شامل بازی های لگو، نمایشی و قصه های مدیریتی
  • اجرای انواع برنامه های تحول سازمانی شامل تغییر فرهنگ سازمانی، بهبود نظام مدیریت عملکرد، ارزش آفرینی برای کارکنان، برگزاری کانون های ارزیابی، طراحی محیط کار، جانشین شناسی و جانشین پروری، بهبود تجربه مشتریان، قدردانی از کارکنان، تقویت کار تیمی و توسعه فردی
  • اجرای کمپ های بازی های جدی مدیریتی در فضایی دور از محیط کار ولی در حمایت از آن برای تقویت مهارت های کار تیمی ، نوآوری و تحول سازمانی 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد